En ratad insändare

I en insändare i Eskilstuna Kuriren ställdes en del frågor om Eskilstuna Energi & Miljö AB. Vi kände att vi ville ge ett genomarbetat svar på de frågeställningar som gjordes. Eskisltuna Kurirens ledarredaktion har regler för hur lång ett inlägg får vara och vårt svar föll då utanför den stipulerade ramen.

Tidningen Folket tog dock in vårt svar som kommer här: 

Insändarskribenten ”På fel sida” lyfter flera viktiga frågor som rör EEMs verksamheter. Vi kommer här att ge svar på dessa. När det gäller utbyggnaden av vatten och avloppsnätet längs Mälarstranden så är det en lång historia som började med att kommunen såg stora behov av att åtgärda ett stort miljöproblem och samtidig ge fastighetsägarna möjlighet att bygga för åretruntboende och en ökad bekvämlighet, det vill säga en för kommuninvånarna allt igenom positiv satsning.

Utgångsläget för EEM vara att bygga en stor huvudledning från vilken de olika samfällighetsföreningarna skulle ges möjlighet att bygga sina egna nät enligt samma framgångsrika modell som i Sundbyholm.

Det visade sig dock att detta inte var en framkomlig väg och EEM fick därför uppdraget att bygga hela nätet. Ledningen för EEM räknade då på vad det skulle kosta per fastighet som om man var ett allmänförklarat VA-område, vilket man blev 2007. Att man valde att ta ut en särtaxa berodde på att det är dyrt att bygga längs Mälarstranden bland annat på grund av svåra markförhållanden och då ska särtaxa tillämpas. Utbyggnaden har skötts på sedvanligt vis med planering område för område och via upphandlingar som kommunen är skyldig att genomföra.

Bakgrunden till EEMs taxor för 2009 är följande. Biobränslet och hjälpelens kostnader steg kraftigt under 2008, biobränslet steg med hela 14%. Underhåll av fastbränslepannan och turbiner ökade och fjärrvärmeverksamheten gick med underskott på 34 mkr vilket gjorde att styrelsen beslutade att föreslå att höja taxan med 7,1%

Samtidigt höjdes VA-taxans brukningsdel med 9% på grund av ökade räntekostnader och avskrivningar genom upprustning och underhåll av ett bitvis drygt hundraårigt ledningsnät.

Hushållsavfallstaxan höjdes med 12%  med anledning av utbyggnad av Lilla Nyby med bland annat ökad sortering och bättre informationsinsatser för ett renare Eskilstuna. Elnätspriserna ökade med i genomsnitt 6% bland annat på grund av ett nytt lagkrav som bestod i att företaget före första juli 2009 skulle byta ut alla kommunens 46.500 elmätare i varje privat och kommersiell fastighet.

Självklart analyserar bolaget varje år noggrant om taxorna behöver justeras och i så fall vilken riktning och omfattning som krävs. Detta är inget konstigt utan helt enkelt styrelsens ansvar. EEMs styrelse består till 100 % av politiker som tar ansvar för en viktig del av kommunens infrastruktur och värden med syftet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av Eskilstuna. Att styrelsen skulle strunta i moral, lagar och föreskrifter är självklart inte fallet. Hela syftet till att arbeta i styrelsen för ett av Eskilstunas största bolag är att bidra till utvecklingen av kommunen för nuvarande och kommande generationer – ett ansvar som samtliga i styrelsen tar på allra största allvar.

Ann-Sofie Wågström (S)                                            Jimmy Jansson (S)